Otvaranje institucija prema građanima ključ reforme javne uprave

Na Open Government Café-u predstavljeni načini unapređenja komunikacije i saradnje institucija s interesnim skupinama i građanima

Sarajevo, 1. mart 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH), u saradnji sa koalicijom nevladinih organizacija zaduženim za inicijativu Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP), organizovao je Open Government Café na kojem su predstavljeni mehanizmi unapređenja komunikacije institucija sa građanima, a sve s ciljem otvaranja vlasti, jačanja transparentnosti i odgovornosti u radu javne uprave.

Koncept Open Government Caféa je na jedinstven način predstavio različite oblike saradnje civilnog društva i javnog sektora i to kroz: projekte koji su temeljeni na otvorenim podacima, aktivnosti institucija na društvenim mrežama, promociju i primjenu standarda proaktivne transparentnosti i ispunjavanje obaveza preuzetih OGP inicijativom. Predstavljena su idejna rješenja o tome kako iskoristiti podatke koje prikupljaju institucije, načini na koje institucije mogu iskoristiti potencijal koji imaju društvene mreže i online alati za promociju svog rada i komunikaciju sa građanima, kao i planovi institucija i organizacija civilnog društva u okviru Partnerstva za otvorenu vlast.

Pristupanjem OGP Inicijativi BiH se obavezala na veću transparentnost i otvorenost vlasti, borbu protiv korupcije, osnaživanje građana i korištenja novih tehnologija za učinkovitije i odgovornije pružanje javnih usluga. Međutim, od septembra 2014. godine pa do nedavno, BiH je u potpunosti stagnirala po pitanju ispunjenja obaveza predviđenih OGP inicijativom, pa su tako propuštena dva roka za kreiranje prvog akcionog plana BiH za stvaranje otvorene vlasti. U potpunom odsustvu institucionalnih aktivnosti na ovom planu, organizacije civilnog društva su radile na kreiranju prijedloga mjera za prvi akcioni plan BiH, provodeći konsultacije sa širom javnosti, a taj isti prijedlog mjera biće prezentovan i Savjetodavnom vijeću BiH u okviru OGP inicijative. Formiranjem Savjetodavnog vijeća BiH, čije su članice i 4 organizacije civilnog društva, proces pripreme prvog akcionog plana trebao bi konačno otpočeti.
Podršku principima otvorene vlasti dao je premijer Federacije BiH, g-din Fadil Novalić, koji je svojim uvodnim obraćanjem naglasio značaj principa transparentnosti i otvorenosti, a koji su zastupljeni i u Reformskoj agendi za BiH 2015-2018.
U svom uvodnom obraćanju Lejla Ibranović, izvršna direktorica TI BiH, pohvalila je činjenicu da su pojedine institucije odlučile napraviti suštinski iskorak u ovoj oblasti te proaktivno objavljivati informacije od javnog značaja. Ibranović je istakla i da institucije koje su prošle TI BiH-ov program obuka mogu poslužiti kao pozitivan primjer i ostalim institucijama da započnu aktivnosti ka povećenju javnosti rada javnih tijela dijeleći vlastita iskustva i stečena znanja.
„Javne institucije moraju biti svjesne da njihov dosadašnji način komunikacije sa građanima i civilnim društvom nije na zadovoljavajućem nivou i da je krajnje vrijeme da se naprave konkretni koraci. Otvaranje institucija je neminovnost, to zahtijeva i EU u procesu pridruživanja, te je prihvatanje novih trendova i koncepta proaktivne transparentnosti neizbježno“, istakla je Ibranović.
TI BiH će nastaviti davati svoj doprinos u cilju stvaranja transparentnije i odgovornije javne uprave te i dalje raditi sa institucijama na izgradnji i jačanju njihovih kapaciteta, ali i na unapređenju mehanizama za veće uključivanje građana u procese donošenja odluka.

Press rls -1.3.2017.