Javna uprava

Najbitnije načelo u radu javne uprave je načelo zakonitosti jer svi organi javni uprave osnivaju se zakonom i svoje poslove moraju obavljati u skladu sa zakonom. Sveobuhvatan sistem kontrole javne uprave (unutrašnja kontrola, sudska, parlamentarna) neophodan je zbog velikog broja poslova od javnog značaja što su u njihovoj nadležnosti. To su normativne djelatnosti, odlučivanje o pravima i obavezama učesnika u postupku, vođenje politike razvoja, ali i mnogobrojni drugi stručni poslovi.  Kao dio izvršne vlasti ogani javne uprave su odgovorni pred zakonodavnim organima što je jedan od najvažnijih oblika kontrole zakonitosti rada.

Javna uprava obuhvata ministarstva, organe uprave, upravne organizacije, ali i sve druge subjekte kojima su povjerena javna ovlašćenja. Od poštivanja načela zakonitosti, kao osnovnog načela u radu uprave, zavisi vladavina prava, a usko sa zakonitim radom povezano je i pitanje javnosti rada koje se visoko vrednuje i tiče se pitanje slobodnog pristupa informacijama. Najvažniji izazovi javne uprave danas su pitanje profesionalnosti, departizacije i depolitizacije, ali potreba da se ustanovi javnost rada kao osnovni kriterijum i da se javni organi pretvore u efikasni javni servis dostupan svim građanima prema jednakim uslovima.

U Bosni i Hercegovini na snazi je više zakona koji se odnose na rad javne uprave, a neki od najbitnijih su Zakon o upravi Bosne i Hercegovine, Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakon o republičkoj upravi, Zakon o javnoj upravi Brčko distrikta, Zakon o opštem upravnom postupku Republike Srpske, Zakon o upravnom postupku BiH, Zakon o upravnom postupku FBiH. U nastavku možete pronaći TIBIH publikacije, analize i monitoringe na temu javne uprave u BIH.

ANALIZE:
Praksa upravljanja u strukturama državne službe u BIH
praksa-upravljanja-u-strukturama-drzavne-sluzbe-u-bih
analiza-reformske-agende-pregled-aktivnosti-iz-oblasti-reforme-javne-uprave
efikasnost-i-ucinkovitost-organa-drzavne-sluzbe-u-upravnim-strukturama-u-bih
zaposljavanje-u-organima-javne-uprave-sa-posebnim-osvrom-na-primjenu-zakonskih-principa

Ključni nalazi i preporuke, Monitoring javne uprave 2016.
monitoring-reforme-javne-uprave-u-bih_kljucni-nalazi-i-preporuke

Percepcija javne uprave u Bosni i Hercegovini 2014.
tibih-percepcija-javne-uprave-bih-2014-web-fin
Monitoring rezultata reformi javne uprave u oblasti javnih finansija 2014-2015.
monitoring-rezltata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-javnih-finansija-2015-g
Monitoring rezultata reformi javne uprave u oblasti transparentnosti, odgovornosti i integriteta 2014-2015.
ti-bih-monitoring-rezultata-reforme-javne-uprave-u-oblasti-transparentnosti-odgovornosti-i-integriteta-2014_2015
Praćenje reforme javne uprave u BIH: Analiza rezultata u oblasti upravljanja ljudskim potencijalima hrm za 2015.
pracenje-reforme-javne-uprave-u-bih_-analiza-rezulatata-u-oblasti-upravljanja-ljudskim-potencijalima-hrm-u-2015-godini
Upravljanje ljudskim potencijalima u strukturama javne uprave u BIH, izazovi u praćenju reformi 2014.
upravljanje-ljudskim-potencijalima-u-strukturama-javne-uprave-u-bih-izazovi-u-procesu-pracenja-reformi1
Pregled propisa koji regulišu zapošljavanje u državnu službu i preduzeća, ustanove i organizacije koje imaju javna ovlaštenja
ti-parm-policy-brief

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom