TI BiH predložio mjere za veću transparentnost finansiranja političkih stranaka

Transparency International u BiH (TI BiH) predstavio je svoje prijedloge za izmjenu Zakona o finansiranju političkih partija na konferenciji koja je organizovana tim povodom. Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora TI BiH, naglasio je tom prilikom da građani prema svim istraživanjima civilnog društva najmanje vjeruju u političke prartije.

„TI BiH unapređenje načina finansiranja političkih partija vidi kao izuzetno važan aspekt za jačanje povjerenja građana u rad političkih partija”, istakao je Blagovčanin.

Prijedlozi TI BiH skrojeni su sa ciljem da se osigura transparentnost u finansiranju političkih partija, ali i da se otklone sve moguće zloupotrebe u izbornim kampanjama. Između ostalog se predlaže:

  • jasnije nadležnosti CIK-a u pogledu revizije troškova stranaka;
  • obaveza korišćenja jedinstvenih bankovnih računa, tj. jednog računa za redovno finansiranje i drugog za finansiranje izborne kampanje;
  • poslovanje isključivo putem bankovnih računa, što se odnosi i na uplate donacija i svih drugih transakcija;
  • uvođenje odredbi o zabrani korišćenja javnih resursa u svrhu promocije stranaka;
  • predviđanje obaveze objavljivanja kompletnih finansijskih izvještaja, uključivši i rashode;
  • detaljnije raščlanjivanje prekršaja u segmentu propisanih sankcija i pooštrenje njihovog raspona;
  • obustava isplate budžetskih sredstava kao jedne od sankcija za kršenje odredbi o zabranjenim aktivnostima.

Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO) u svojim izvještajima i preporukama redovno ističe da Bosna i Hercegovine nije ispoštovala sve zahtjeve u vezi sa transparentnošću finansiranju stranaka. Evropska komisija u svojim izvještajima takođe upozorava kako nije uspostavljena efikasna kontrola finansiranja političkih partija i izbornih kampanja. Konferencija koju je organizovao TI BiH okupila je sve relevantne međunarodne i domaće aktere iz ove oblasti koji su dali podršku ovdje predstavljenim prijedlozima na čijem će usvajanju insistirati u narednom periodu.