JAVNI OGLAS ZA PRIJEM-Saradnik za zagovaranje/Analitičar, 1 izvršilac, Sarajevo

Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini raspisuje:

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM
POZICIJA: Saradnik za zagovaranje/Analitičar, 1 izvršilac
MJESTO RADA: Sarajevo
OPIS POSLOVA:
– Analizira i daje pravna mišljenja na zakonodavni i institucionalni okvir u oblastima u kojima TI BiH djeluje;
– Samostalno provodi istraživanja i učestvuje u obavljanju istraživanja koje provodi TI BiH;
– Analizira podataka i piše analitičkeizvještaje na osnovu prikupljenih podataka;
– Prikuplja i analizira dokumentaciju i relevantne informacije i činjenice u vezi sa slučajevima po kojima postupa TI BiH;
– Učestvuje u planiranju komunikacijskih i zagovaračkih kampanja, te zajedno sa projektnim timovima provodi komunikacijske i zagovaračke kampanje;
– Komunicira sa institucijama i vrši koordinaciju sa institucijama u okviru planiranih zagovaračkih aktivnosti;
– Organizuje i učestvuje na sastancima sa relevantnim domaćim i međunarodnim akterima;
– Po potrebi, piše najave događaja i izvještaje sa događaja i objavljuje ih na web stranici organizacije i drugim relevantnim platformama i medijima;
– Učestvuje u monitoringu i evaluaciji uspješnosti komunikacijskih i zagovaračkih kampanja;
– Razvija imidž, unapređuje ugled i vidljivost organizacije.
OPŠTI USLOVI:
– Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– Da je stariji od 18 godina;
– Da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
– Da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela.
POSEBNI USLOVI:
– VSS – završen Pravni fakultet (najmanje VII stepen ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova);
– Najmanje 4 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima;
– Poznavanje pravnog okvira i političke i ekonomske situacije u zemlji;
– Poznavanje metoda društvenih istraživanja;
– Dokazano iskustvo u u komunikacijskim i zagovaračkim aktivnostima, i korištenju zagovaračkih alata i tehnika;
– Visok stepen pismenosti i sposobnost samostalnog, kreativnog i analitičkog promišljanja i pisanja;
– Razvijene komunikacijske vještine;
– Visok stepen kompjuterske pismenosti;
– Odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
– Proaktivnost u radu te izražena sposobnost za timski rad.
POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– Curriculum Vitae;
– Motivaciono pismo;
– Ovjerena kopija lične karte;
– Izjava data pred nadležnim organom da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela;
– Ovjerena kopija diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH);
– Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o vrsti radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja (potvrda treba da sadrži vrstu stručne spreme predviđene za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta i opis poslova, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva);
– Kontakt podatke za dvije reference.

Oglas ostaje otvoren do 31.05.2017.g. Zainteresovani kandidati prijave sa biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu: Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo. Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug. Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 14 dana od dana završetka konkursa. Transparency International u BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Analiticar Saradnik za zagovaranje 10 05 2017