J AV N I P O Z I V – za dostavljanje prijava za vodećeg istraživača za provođenje istraživanja o transparentnosti u korporativnom izvještavanju (TRAC) u javnim preduzećima

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Udruženjem članova odbora privrednih društava u BiH implementira projekt pod nazivom „Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikorupcijske programe“, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH. Sveukupni cilj projekta je jačanje kapaciteta javnih preduzeća u BiH radi otkrivanja i sprečavanja nastanka koruptivnih rizika u njihovim svakodnevnim aktivnostima kroz razvoj i implementaciju efikasnih i učinkovitih antikorupcijskih programa.

Jedna od aktivnosti u projektu je provodjenje istraživanja o transparentnosti u korporativnom izvještavanju (TRAC) u javnim preduzećima,. Ovo istraživanje će se provesti po prvi put u BiH na osnovu metodologije koju je razvio Transparency International na globalnom nivou. TRAC istraživanje će rezultirati TRAC index- om (rangiranjem javnih preduzeća) i izvještajem koji ocjenjuje javna preduzeća u pogledu prakse objavljivanja njihovih antikorupcijskih programa, organizacijske transparentnosti i objave ključnih finansijskih informacija. Svrha TRAC istraživanja je podsticaj objave što većeg broja informacija čime bi se unaprijedio nadzor nad radom javnih preduzeća i odgovornije ponašanje javnih preduzeća. TRAC index i izvještaj će predstavljati dobru referentnu tačku za kasnije aktivnosti i rad na jačanju i unapređenju sveobuhvatnih mehanzama transparentnosti, odgovornosti i integriteta u radu javnih preduzeća.

Za realizaciju TRAC istraživanja TI BiH će okupiti Tim sačinjen od jednog vodećeg istraživača i 4 mlađa istraživača. Nakon selekcije Tim istraživača će proći obuku o primjeni metodologije i načinu realizacije TRAC istraživanja koju će održati eksperti Transparency International Sekretarijata.

Ovim istraživanjem bit će obuhvaćeno 150-200 javnih preduzeća. Okvirni vremenski period planiran za realizaciju istraživanja je decembar 2017. – april 2018. godine.

Vodeći istraživač (jedan izvršilac) će biti zadužen da:

 • –  Pohađa obuku za TRAC metodologiju;
 • –  Prilagodi postojeću medotologiju lokalnom kontekstu
 • –  Prati i nadgleda dinamiku istraživanja i pomaže mlađim istraživačima u slučaju da je toneophodno
 • –  Pripremi i prezentuje na javnom dogadjaju TRAC index i izvještaj sa ključnim preporukama.Potrebne kvalifikacije i vještine:
 •   Najmanje VSS društvenog ili drugog odgovarajućeg smjera;
 •   Najmanje 7 godina iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 •   Poznavanje zakonodavnog institucionalnog okvira u javnih preduzeća u BiH;
 •   Poznavanje principa korporativnog upravljanja;
 •   Poznavanje antikorupcijskog okvira, mehanizama i praksi;
 •   Iskustvo u vođenju istraživačkih projekata;
 •   Iskustvo u pisanju analitičkih izvještaja;
 •   Analitičke i komunikacijske vještine;
 •   Sposobnost upravljanja timom;
 •   Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 •   Poznavanje rada na računaru (Excel).Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove trebaju dostaviti pismo namjere, Curriculum Vitae i potvrdu/dokay o iskustvu na istim ili sličnim poslovima najkasnije do 6. decembra 2017. godine putem email-a: emujkic@ti-bih.org sa naslovom predmeta: Prijava za TRAC Vodećeg istraživača ili poštom na sljedeću adresu:Transparency International BiH, Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo, BiHTI BiH zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.Javni poziv za vodećeg istraživača za TRAC[3]