J AV N I P O Z I V – za dostavljanje prijava za mlađeg istraživača (4 izvršioca) za provođenje istraživanja o transparentnosti u korporativnom izvještavanju (TRAC) u javnim preduzećima

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i Udruženjem članova odbora privrednih društava u BiH implementira projekt pod nazivom „Jačanje korporativnog upravljanja javnih preduzeća u BiH kroz antikorupcijske programe“, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.

Sveukupni cilj projekta je jačanje kapaciteta javnih preduzeća u BiH radi otkrivanja i sprečavanja nastanka koruptivnih rizika u njihovim svakodnevnim aktivnostima kroz razvoj i implementaciju efikasnih i učinkovitih antikorupcijskih programa.

Jedna od aktivnosti u projektu je provodjenje istraživanja o transparentnosti u korporativnom izvještavanju (TRAC) u javnim preduzećima,. Ovo istraživanje će se provesti po prvi put u BiH na osnovu metodologije koju je razvio Transparency International na globalnom nivou. TRAC istraživanje će rezultirati TRAC index- om (rangiranjem javnih preduzeća) i izvještajem koji ocjenjuje javna preduzeća u pogledu prakse objavljivanja njihovih antikorupcijskih programa, organizacijske transparentnosti i objave ključnih finansijskih informacija. Svrha TRAC istraživanja je podsticaj objave što većeg broja informacija čime bi se unaprijedio nadzor nad radom javnih preduzeća i odgovornije ponašanje javnih preduzeća. TRAC index i izvještaj će predstavljati dobru referentnu tačku za kasnije aktivnosti i rad na jačanju i unapređenju sveobuhvatnih mehanzama transparentnosti, odgovornosti i integriteta u radu javnih preduzeća.

Za realizaciju TRAC istraživanja TI BiH će okupiti Tim sačinjen od jednog vodećeg istraživača i 4 mlađa istraživača. Nakon selekcije Tim istraživača će proći obuku o primjeni metodologije i načinu realizacije TRAC istraživanja koju će održati eksperti Transparency International Sekretarijata.

Ovim istraživanjem bit će obuhvaćeno 150-200 javnih preduzeća. Okvirni vremenski period planiran za realizaciju istraživanja je decembar 2017. – april 2018. godine.

Mlađi istraživač (4 izvršioca) će biti zadužen da:

 • –  Pohađa obuku za TRAC metodologiju,
 • –  Prikuplja podatke o javnim preduzećima na osnovu TRAC metodologije,
 • –  Prema instrukcijama vodećeg istraživača vrši analizu i obradu prikupljenih podataka,
 • –  Asistira i pomaže vodećem istraživaču u procesu pripreme TRAC indexa i izvještaja.Potrebne kvalifikacije i vještine:
 •   Student fakulteta društvenog smjera (ekonomski fakultet), poželjno II ciklus studija;
 •   Analitičke i komunikacijske vještine;
 •   Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 •   Poznavanje rada na računaru (Excel),Poželjno je da kandidat ima iskustva u realizaciji istraživačkih aktivnosti i analizi javno dostupnih dokumenata.

Kandidati koji ispunjavaju gore navedene uslove pozvani su da dostave svoje prijave, a iste trebaju sadržavati sljedeće:

 •   Motivaciono pismo,
 •   Curriculum Vitae;
 •   Preporuku voditelja sličnih istraživanja ili preporuku profesora.Prijavu je potrebo dostaviti najkasnije do 6. decembra 2017. godine putem emaila: emujkic@ti-bih.org sa naslovom predmeta: Prijava za TRAC Mlađeg istraživača ili poštom na sljedeću adresu:Transparency International BiH, Mula Mustafe Bašeskije 9/1, 71000 Sarajevo, BiHTI BiH zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor.Javni poziv za mlađeg istraživača za TRAC[1]