Indeks percepcije korupcije: BiH i dalje na opasnom putu

BiH se prema Indeksu percepcije korupcije Transparency International nalazi na 83. mjestu, od ukupno 176 zemalja, sa ocjenom 39 na skali od 0 do 100, a rezultati pokazuju da posljednjih godina nije zabilježen nikakav napredak.

Sarajevo, 25. januar 2017. – Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) predstavio je rezultate Indeksa percepcije korupcije (CPI) za 2016. godinu, kojim svake godineTransparency International rangira zemlje širom svijeta u odnosu na percipirani nivo korupcije u javnom sektoru.
Bosna i Hercegovina je ove godine dobila ocjenu 39, na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najviši nivo percipirane korupcije, dok 100 predstavlja najniži nivo korupcije, i nalazi se na 83. mjestu, od ukupno 176 zemalja uključenih u istraživanje.
Poredeći rezultate u posljednjih pet godina, gdje se ocjene kreću od 42 za 2012. i 2013., što je bila najveća ocjena u ovom periodu, do 38 za 2015. i 39. za 2016., vidljivo je da BiH nije napravila nikakav napredak.
BiH poziciju na listi CPI dijeli sa Albanijom, a i dalje se nalazi ispod Hrvatske (ocjena 49 i 55. mjesto), Crne Gore (ocjena 45 i 64. mjesto) i Srbije (ocjena 42 i 72. mjesto), dok su ispod BiH Makedonija, koja je najviše nazadovala u regionu (nalazi se na 90. mjestu, sa ocjenom 37) i Kosovo (ocjena 36 i 95. mjesto).
Ovogodišnji CPI pokazuje da sve više zemalja bilježi nazadak, što pokazuje potrebu za preduzimanjem hitnih mjera u borbi protiv korupcije, posebno u zemljama, kao što je BiH, u kojima sistemska korupcija na najvišim nivoima vlasti vodi sve većoj nejednakosti u raspodjeli moći i bogatstva i jazu između političkih elita i građana.
Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Odbora direktora TI BiH, istakao je da nepostojanje napretka BiH na listi Indeksa percepcije korupcije, zapravo pokazatelj odsustva napretka u bilo kojem reformskom procesu. „Potpuno je jasno da bez napretka u borbi protiv korupcije nije moguće ostvariti napredak ni u ekonomskoj sferi, privlačenju investicija ili reformi uprave ili pravosuđa. BiH nastavlja da se ubrzano kreće vrlo opasnim putem,“ naglasio je Blagovčanin.
TI BiH je na prezentaciji naglasio da je ključni problem BiH ekstremna prisutnost političke korupcije, što zahtijeva rješenja na nivou političkog sistema, odnosno reformisanje načina na koji funkcionišu političke partije i nosioci javnih funkcija, a poseban prioritet mora biti reforma pravosuđa, koje se suočava ne samo sa pokušajima političke kontrole, već i sa sve većim brojem korupcijskih afera u svojim redovima.

Press rls -25.1.2017. CPI 2016.

CPI 2016 EE+CA
CPI 2016 Global
CPI 2016 Zapadni Balkan
CPI2016_EasternEuropeCentralAsia_EN
CPI2016_WorldMapAndCountryResults_web