Imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca podrivaju funkcionisanje institucija BiH

Procedure imenovanja vršioca dužnosti rukovodilaca i njihovih zamjenika u institucijama BiH su netransparentne i neuređene čime je stvorena pravna praznina ili prostor za zloupotrebe i otvorena politička imenovanja

Banja Luka, 13.05.2017. – Transparency International u BiH (TI BiH) je prateći funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine ustanovio veoma opasnu praksu netransparetnog imenovanja vršilaca dužnosti rukovodilaca institucija.
Suština problema leži u činjenici da se Savjet ministara, u rješenjima kojima se vrše imenovanja v.d., poziva samo na Zakon o Savjetu ministara koji ne reguliše ni izbliza postupak imenovanja. U novembru prošle godine propuštena je prilika da se ovo pitanje riješi, jer je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravi koje je Savjet ministara uputio u Parlamentarnu skupštinu BiH, kojim se ovo pitanje pokušalo regulisati, odbijen.
Posljednjih nekoliko imenovanja, uključujući imenovanje v.d. direktora Agencije za javne nabavke, kao i v.d. direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) sprovedena su tako da se nisu provjeravali uslovi predviđeni Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH ili drugim posebnim propisima. Konkretno, u slučaju imenovanja v.d. direktora IDDEEA-e, TI BiH je od Ministarstva civilnih poslova, na zahtjev kojim je traženo dostavljanje dokaza o ispunjenosti posebnog uslova koji se odnosi na neophodne dvije godine iskustva na rukovodećim poslovima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, dobio odgovor kako se radi o privremenom imenovanju do okončanja konkursne procedure, kao i da u tom slučaju imenovano lice ne mora nužno ispunjavati sve uslove koji se traže za konkretnu poziciju. Istovremeno, Zakon o IDDEEA-i predviđa da ako direktor nije u mogućnosti da ispunjava svoje dužnosti i odgovornosti može ih ispunjavati i zamjenik direktora sve do imenovanja novog direktora čime se samo potvrđuje da imenovanje v.d. nije bilo neophodno.
TI BiH upozorava da nije rijetkost ni da se vršiocima dužnosti produži mandat više puta zaredom čime se postavlja i pitanje karaktera tzv. privremenih imenovanja. Procedure imenovanja vršioca dužnosti rukovodilaca i njihovih zamjenika u institucijama BiH su netransparentne i neuređene čime je stvorena pravna praznina ili prostor za zloupotrebe i otvorena politička imenovanja i zbog toga je hitno potrebno urediti ovu proceduru restriktivno propisujući uslove i načine pod kojima je ona moguća. Ovakva praksa ima višestruke štetne posljedice na funkcionisanje institucija koje ugrožavaju zakonitost njihovog rada, nezavisnost i ukupan kapacitet samih institucija. Stoga će TI BiH u narednom periodu inicirati aktivnosti u saradnji sa institucijama BiH, na jasnom propisivanju procedura, čime bi se otklonili uočeni problemi.

Press rls 13.05.2017
Ministarstvo civilnih poslova informacija