Finansiranje političkih stranaka i kampanja

U političkom sistemu, zasnovanom na predstavničkoj demokratiji, političke stranke imaju izuzetno velik uticaj na procese odlučivanja, pa se kao značajno pitanje postavlja pitanje načina njihovog finansiranja. Kao veoma važan segment otklanjanja rizika od političke korupcije jeste osiguravanje što veće transparentosti u procesu finansiranja političkih partija. Nepostojanje regulisanog i transparentnog okvira za finansiranje političkih partija ne znači samo otvaranje ogromnog prostora za političku korupciju, već to kao posljedicu može imati ugrožavanje funkcionisanja demokratskih i procesa u društvu.
Krajnji cilj je postojanje uvida u transparentnost finansiranja političkih partija i obavezivanje političkih odlučioca na polaganje računa javnosti jer njihove aktivnosti su u javnom interesu i od javnog su značaja. Stranački politički ambijent u skladu sa zakonom je onaj u kojem građanin zna ko, kako i u kolikoj mjeri finansira političke djelatnike kako bi se izbjegle moguće zloupotrebe, ali i kako bi građani znali proces finansiranja jedne javne djelatnosti znajući izvor svakog uloženog sredstva. Osim toga u BiH većinski udio u finansiranju stranaka imaju sredstva iz budžeta različitih nivoa vlasti, zbog čega je još veći naglaska stavljen na potrebu uvida javnosti u način na koji stranke raspolažu novcem poreskih obveznika.
Transparency International BiH već godinama nastoji kroz zagovaračke aktivnosti i unapređenje zakonskog okvira osigurati transparentnije finansiranje političkih stranaka, dok s druge strane redovno vrši monitoring primjene zakona i finansijskih uzvještaja stranaka, te provodi praćenje predizbornih kampanja kako bi građane na vrijeme informisao o načinu finansiranja kampanja, troškove političkih stranaka, a s posebnim osvrtom na upotrebu javnih funkcija i sredstava institucija u svrhu kampanje.

U nastavku možete pronaći TI BIH publikacije i analize na temu finansiranja političkih stranaka i kampanja.

Monitoring provođenja antikoruptivnih reformi u BiH 2016.
Monitoring provođenja antikoruptivnih reformi u BiH 2016.
Usklađenost Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija sa preporukama GRECO-a 2016.
Usklađenost Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih partija sa preporukama GRECO-a
Zloupotreba javnih resursa u izbornoj kampanji
Zloupotreba javnih resursa u izbornoj kampanji
Monitoring izborne kampanje Opšte izbore u BIH 2014.
monitoring-izborne-kampanje-opsti-izbori-2014
Finansiranje političkih partija pred Opšte izbore u BIH, 2014.
finansiranaje-politickih-partija-pred-opste-izbore-2014
Monitoring finansiranja političkih partija u BIH 2010-2011.
monitoring-finansiranja-politickih-partija-u-bosni-i-hercegovini-2010-2011
Monitoring izborne kampanje Opšti izbori 2010.
monitoring-izborne-kampanje-opsti-izbori-2010-mart-2011
Pregled budžetskih izdvajanja za političke partije u BIH 2010.
pregled-budzetskih-izdvajanja-za-politicke-partije-u-bih21
Istraživanje transparentnosti finansiranja političkih stranaka u BIH, Crinis studija, 2010.
crinis-studija-istrazivanje-transparentnosti-finansiranja-pol-partija-2010

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom