Ukupna vrijednost projekta: 85.543 BAM
Svrha projekta:

Svrha projekta:
TI BIH Akademija političkog osnaživanja žena osmišljena je kako bi pomogla efikasnijem i aktivnijem učešću žena u politici, poboljšavanju kvaliteta njihove političke participacije, kao i na promociji jednakog prava na političko predstavljanje. Glavni cilj projekta je jačanje i razvoj liderskih sposobnosti među ženama, sa posebnim naglaskom na edukaciju o transparentnosti, odgovornosti i integritetu kao ključnim principima za borbu protiv korupcije. Akademija je koncipirana na način da omogući polaznicama ne samo da prate predavanja lidera iz oblasti, nego i da interaktivno učestvuju kroz grupne diskusije, aktivnosti u malim grupama i različite analize.
Glavne aktivnosti:
• Osmišljavanje i izrada nastavnog plana i programa na sljedeće teme: 1. Učešće žena u politici; 2. Uloga integriteta i transparentnosti u politici; 3. Liderstvo i politika
• Održavanje radionica TI BIH Akademije političkog osnaživanja žena u 4 grada: Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka
• Izrada i objavljivanje priručnika na teme koje su obrađene u toku Akademije
• Medijska prezentacija projekta i priručnika u Banjaluci
Očekivani rezultati:
• Poboljšana javna svijest o političkoj participaciji žena
• Unaprijeđene liderske vještine žena koje će im omogućiti efikasnije učešće u procesu donošenja odluka
• Objavljen edukativni priručnik o učešću žena u politici u BiH, ulozi integriteta i transpariteta u politici, i liderstvu i politici

Ciljna grupa: Žene u dobi između 18 i 28 godina u četiri grada: Mostar, Sarajevo, Tuzla i Banja Luka

* The opinions contained in this publication do not necessarily reflect those of the Government of Canada’ / ‘Misljenja sadrzana u ovoj publikaciji ne odrazavaju obavezno i misljenja Vlade Kanade