Program održivosti civilnog društva u BiH (CSSP) u partnerstvu sa Centrom za istraživačko novinarstvo

Trajanje projekta: juli 2014. - juni 2018.


Nosilac projekta
: Transparency International BiH

Partner u projektu: Centar za istraživačko novinarstvo BiH

Transparency International Bosne i Hercegovine i Centar za istraživačko novinarstvo će u narednom periodu (2014.-2018.) provoditi aktivnosti u okviru Programa održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Britanske ambasade u BiH. Program CSSP fokusiran je na jačanje uloge civilnog društva u BiH u kreiranju i donošenju javnih politika, nadgledanju njihove primjene, kao i na stvaranju pretpostavki za njegovu dugoročnu održivost.

Grant I – Mobilizovanje stakeholdera u borbi protiv korupcije

Osnovni cilj projekta je ostvarivanje partnerske saradnje sa predstavnicima različitih sektora društva s ciljem efikasnije borbe protiv korupcije i kreiranje grupe pojedinaca i organizacija koji će podržati antikorupcijske napore i učestvovati u aktivnostima prevencije i borbe protiv korupcije. Krajnji cilj projekta je povećanje broja ljudi i organizacija uključenih u zaustavljanje korupcije i promicanje transparentnosti, odgovornosti i integriteta, ali i osiguranje podrške stakeholdera i njihov angažman u antikorupcijskim naporima, što će dovesti do šire podrške antikorupcijskim inicijativama.

Kroz ostvarivanje ciljeva, planiraju se postići sljedeće promjene:

  • Uključenost građana i ključnih stakeholdera u procese planiranja pristupa i aktivnosti OCD usmjerenih na prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije;
  • Uključenost građana i ključnih stakeholdera u provođenje definisanih aktivnosti i stvaranje šire inicijative radi osiguranja podrške institucija i javnosti za antikorupcijske inicijative
  • Kroz okupljanje predstavnika javnih institucija, civilnog društva, akademske zajednice, medija, pravosuđa, građana, definisani ključni problemi po oblastima, ključna pitanja, kao i najadekvatniji pristupi zagovaranja;
  • Prikupljeni stavovi i informacije i definisani problemi kroz sektore na različitim nivoima vlasti i u svim regijama u BiH;
  • Definisane ključne tačke saradnje sa institucijama po sektorima, i uključeni predstavnici institucija, civilnog društva i građana u aktivnosti TI BiH i CIN i specifične antikorupcijske napore na osnovu identifikovanih problema u pojedinačnim sektorima.
  • Aktivnosti usmjerene na borbu protiv korupcije usmjerene i koordinisane između stakeholdera i sektora.

Grant II – Zagovaranje za jačanje zakonskog okvira u oblasti javnih nabavki, sukoba interesa i imovinskih kartona

 Ovaj segment programa fokusiran je na tri ključna problema:

  1. Nedostatak transparentnosti javnih nabavki i neadekvatni antikoruptivni mehanizmi u zakonskom okviru,
  2. Ograničen krug lica i institucija na koje sa zakon o sukobu interesa odnosi, te blage sankcije koje ne motivišu poštivanje zakona, i
  3. Nedostatak kontrole nad imovinskim kartonima.

Opšti ciljevi:
Javne nabavke:
Cilj 1: Izmjene Zakona o javnim nabavkama koje će uvesti veći nivo transparentnosti javnih nabavki i ojačati mehanizme odgovornosti ugovornih organa i lica odgovornih za provođenje javnih nabavki.
Cilj 2: Uspostavljanje mehanizama transparentnosti javnih nabavki i prstup građana informacijama o ugovorima, poslovanju javnih organa i kompanijama koje posluju s državom.

Sukob interesa:
Opšti cilj:
Izmjene Zakona o sukobu interesa koje će proširiti krug lica na koje se prmjenjuje i pooštriti sankcije u odnosu na počinjene prekršaje.

Imovinski kartoni:
Opšti cilj:
Uspostaviti mehanizam nadzora nad tačnošću imovinskih kartona javnih zvaničnika i odgovornosti za netačne i lažne informacije u imovinskim kartonima.

Kako bi se uspješno sproveli monitoring i zagovaranje, TI BiH i CIN će uključiti prethodno uspostavljenu  grupu stakeholdera iz različitih sektora, uključujući i relevantne institucije i medije, s ciljem obezbjeđivanja šire podrške za inicijative i kreiranje što kvalitetnijih rješenja.

Grant III – Kreiranje i provođenje strategije održivosti organizacija TI BiH i CIN

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom