Donator: Fond otvoreno društvo BiH
Iznos donacije: 75.596,00 USD

Platforma OGP-a pomaže da se udruže snage, kapaciteti i resursi u društvu kako bi se postigli bolji rezultati u svim planiranim aktivnostima.
Ova inicijativa na sveobuhvatan način doprinosi ostvarenju koncepta otvorene vlade kroz definisanje konkretnih obaveza u okviru pripreme akcionog plana za ostvarenje standarda otvorenosti vlade i učešća građana u procesu donošenja odluka.
Opšti cilj projekta je osigurati zajedničko djelovanje vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini u procesu izgradnje otvorene vlasti kroz promociju proaktivne transparentnosti u radu javnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta.

Specifični ciljevi projekta su:
– Unaprijediti saradnju OCD i vladinih institucija kroz proces edukacija i savjetovanja kako bi svi niovu vlasti uzeli učešće u ispunjenju preuzetih obaveza;

Mobilizirati/podržati/osnažiti OCD-ove kroz širenje neformalne grupe organizacija civilnog društva/ključnih OCD-ova koje su već aktivne u pojedinim oblastima relevantnim za OGP kako bi se kontinuirano promovisali principi i standardi OGP platforme.

Planirane aktivnosti na realizaciji postavljenog cilja odvijat će se u dvije međusobno povezane komponente:
1. Podrška OGP inicijativi kroz edukaciju nižih nivoa vlasti u BiH
2. Zagovaračke aktivnosti i promocija principa OGP inicijative nižim nivoima vlasti u BiH
3. Istraživačko-analitičke aktivnosti