Nosilac projekta: Transparency International BiH
Partneri u projektu: Savez opština i gradova RS i Savez općina i gradova FBiH

Opšti cilj projekta Jačanje integriteta u lokalnim samoupravama (SILG) je unapređenje transparentnosti i odgovornosti u radu lokalnih samoupravnih jedinica, te poboljšanje vladavine prava direktno kroz izgradnju kapaciteta lokalne samouprave za suzbijanje korupcije.

Specifični cilj projekta je jačanje kapaciteta u dvadeset odabranih općina/opština s ciljem prevencije korupcije kroz izradu, uspostavljanje i provođenje antikorupcijskih planova / planova integriteta.

Projektne aktivnosti

  1. Razvoj priručnika za kreiranje atikorupcijskih planova / planova integriteta;
  2. Obuka trenera koja će vršiti obuku o korištenju izrađenog priručnika, te realizacija 40 jednodnevnih treninga za predstavnike 20 opština o razvoju, uspostavljanju i provođenju antikorupcijskih planova / planova integriteta;
  3. Aktivnosti na podizanju svijesti i usvajanje/prihvatanje metodologije za izradu antikorupcijskih planova / planova integriteta od strane saveza;
  4. Organizacija završne konferencija i prezentacija rezultata projekta.

Očekivani rezultati projekta:

  • Izrađen priručnik – sjmernice za razvoj, uspostavljanje i provođenje antikorupcijskih planova / planova integriteta;
  • Unaprijeđeno znanja i izgrađeni kapaciteti lokalnih lidera o mehanizmima za smanjenje osjetljivosti na korupciju i koruptivnih radnji, a time i povećana odgovornosti i transparentnosti u lokalnim samoupravama;
  • Razvijeni antikorupcijski planovi / planovi integriteta u 20 opština koje su prošle obuku;
  • Usvojena i institucionalizirana metodologija za izradu antikorupcijskih planova / planova integriteta od strane Saveza opština i gradova RS i Saveza općina i gradova FBiH;
  • Organizovana finalna konferencija o rezultatima projekta ključnim akterima i javnosti.

Projekat se implementira u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

 

Završen treći modul obuke za kreiranje planova integriteta u 20 opština u BiH

Organizacijom treninga u Širokom Brijegu, Transparency International BiH je priveo kraju treći modul trening programa za kreiranje planova integriteta u 20 odabranih opština u Bosni i Hercegovini.

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH) treningom u Širokom Brijegu (11.12.2015. godine) priveo je kraju treću seriju od ukupno osam jednodnevnih treninga za kreiranje i usvajanje planova integriteta. Cilj treninga je unapređenje transparentnosti i odgovornosti u ukupno 20 jedinica lokalne samouprave koje su odabrane za učešće u ovom projektu.

Domaćini na trećoj seriji treninga bile su sljedeće jedinice lokalne samouprave: Šipovo, Petrovo, Istočna Ilidža, Pelagićevo i Široki Brijeg. U svakoj jedinici lokalne samouprave učesnike su dočekali i uputili riječi podrške načelnici i gradonačelnici, te je na taj način pružena podrška svim angažovanim na zadacima izrade planova integriteta kao i podrška procesu jačanja transparentnosti i otvorenosti u radu jedinica lokalne samouprave. Predstavnici jedinica lokalne samouprave, koji čine imenovane timove za izradu planova integriteta, pored treninga/obuka ovom projektu pridaju veliki značaj jer im je omogućena razmjena iskustava sa predstavnicima drugih jedinica lokalne samouprave kao još jedan od načina sticanja znanja i razmjene dobrih praksi.

Na trećem modulu posebna pažnja posvećena je učesnicima na treningu i izgradnji timova, te jačanju najslabijih karika kako bi se osigurali što bolji rezutati. Također, prezentovani su radni materijali za samoprocjenu kao i metoda procjene rizika pojedinih radnih mjesta.

TI BiH sprovodi opisane aktivnosti u okviru projekta „Jačanje integriteta lokalne samouprave“, a u saradnji sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, te uz pomoć Saveza gradova i opština Republike Srpske i Saveza gradova i općina Federacije BiH. Projekat je finansijski podržan od Ambasade Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini.

Preuzmi treći modul