ALAC

Opšte informacije o ALAC projektu

Cilj projekta

Pružanje alternativnog instrumenta pravne pomoći građanima BiH koji su suočeni sa problemima korupcije.

Šta je ALAC projekat?

ALAC je akronim za Advocacy and Legal Advice Center, koji u slobodnom prevodu znači zagovaranje politike transparentnosti i odgovornosti javnih institucija i pravne države upotrebom svih raspoloživih pravnih mehanizama u okviru civilnog sektora.

ALAC funkcioniše kao Centar za pružanje pravne pomoći u slučajevima koji građani prijavljuju s ciljem identifikacije strukturalnih, institucionalnih i zakonskih slabosti.

Kako ALAC pruža pravnu pomoć?

 • Daje pravne savjete građanima i predočava im najefikasnije pravne instrumente koji im stoje na raspolaganju.
 • Prosljeđuje slučajeve sa vjerodostojnim informacijama organima izvršne, upravne i pravosudne vlasti u BiH.
 • Obaviještava stranke o razvoju njihovog slučaja i vrši pismenu korespodenciju sa nadležnim javnim institucijama.
 • Edukuje građane o pravnom sistemu BiH i pravnim mehanizmima s ciljem njihovog korišćenja u praksi.

Aktivnosti ALAC projekta

Cilj projekta

 • Primanje telefonskih poziva građana o slučajevima korupcije u BiH putem kontakt linije 0800 55555.
 • Primanje i procesuiranje slučajeva korupcije, putem on-line prijava za prijavu korupcije, poštom ili drugim sredstvima komunikacije.
 • Aktivni rad i saradnja sa strankama pri rješavanju slučajeva kršenja slobode pristupa informacijama i sukoba interesa.
 • Informisanje i edukacija građana BiH o korišćenju pravnih mehanizama BiH legislative.
 • Vršenje monitoringa nad radom javne administracije.
 • Obaviještavanje javnosti o postojećim oblicima korupcije kroz zakonske analize, istraživanja i dokumentovanje korupcije u medijima i štampanim publikacijama.
 • Izrada i štampanje brošura, flajera i sličnog materijala za promociju Centra i ALAC projekta.
 • Saradnja sa novinarima i akademicima na temu korupcije i aktivnostima ALAC-a u BiH.

Osnovne komponente ALAC-a

Linija za prijavu slučajeva korupcije 0800 55555 — Osnovno komunikaciono i besplatno sredstvo na kojem građani BiH mogu dobiti osnovne informacije po pitanju zaštite njihovih prava, ad hoc pravne savjete, upućivanja ka nadležnim institucijama ili nevladinom sektoru, objašnjenja pravnih procedura i mehanizama pravne zaštite, edukovanje po pitanju upotrebe pojedinih zakona, itd. Linija služi za prijavu svih slučajeva korupcije budućih ili prošlih, na području BiH. Informacije koje građani treba da pruže, moraju biti vjerodostojni i potkrepljeni osnovnim činjenicama. Svi lični podaci lica koja se obraćaju putem linije ili drugim sredstvima komunikacije su povjerljivog karaktera.

E-formular za prijavu slučajeva korupcije je jedno od najčešće korišćenih instrumenata prijave korupcije a koja omogućava svim licima ispunjavanje osnovnih podataka za prijavljivanje po unaprijed određenoj šematologiji (koja je od važnosti za efikasno procesuiranje u radu ALAC Centra).

Pravni savjeti — Pomoć koja se pruža od strane ALAC Centra je u skladu sa registrovanom djelatnošću Transparency International BiH i služi da se građanima pomogne u definisanju njihovih pravnih problema i spornih situacija koje su u spregi sa nezakonitim djelovanjem državne vlasti. U tom smislu se vrši upućivanje na nadležne institucije koje su jedino odgovorne da preduzimaju radnje u granicama njihovih ovlašćenja. Ukoliko je riječ o kršenju Zakona o slobodi pristupa
informacijama ili prijavljivanje sukoba interesa, ALAC Centar može vršiti dodatne analize, istraživanja i podnositi prijave u svoje ime.

Važno je napomenuti da ALAC Centar neće pružiti pomoć strankama ukoliko je posrijedi zloupotreba ili iskorištavanje Centra za lične, imovinske, političke ili druge svrhe. Centar ne vrši zastupanje stranaka niti se mješa u bilo kojem aktivnom postupku koji se vodi pred pravosudnim ili organima uprave u BiH. Centar ne tumači presude donesene u bilo kojem stepenu pred sudovima u BiH, niti može na bilo koji način da utiče na pravosudne organe radi bržeg rješavanja nečijeg predmeta.
ALAC Centar ne radi administrativne ili slične stvari za koje je isključivo nadležna država i njena administracija.

Zagovaranje — Na osnovu prijavljenih podataka o korupciji, saradnje sa državom, stepena komunikacije sa strankom i javnim sektorom, te uspješnosti vođenja samih slučajeva, sprovodi sa i javno zagovaranje kod interesnih grupa s ciljem poboljšanja kvaliteta npr. zakonodavnog sistema, sudske prakse, osviješćenosti građana, itd.

ALAC globalno

Google Mapa predstavlja realni pokazatelj koliko su ALAC Centri zastupljeni u svjetskim okvirima, stvarajući reprezentativnu sliku projektne održivosti.

16 ALAC Centara je trenutno aktivno na području 12 zemalja Istočne Evrope, Balkana i Južnog Kavkaza. Postoji preko 40 ALAC Centara širom svijeta, od Afrike, Azije, Latino Amerike i Bliskog Istoka.

ALAC dokumentarac – Agenti promjene

Alac lokalno

Započeo sa implementacijom u BiH 2003. Pokazao se kao najtvrdokorniji projekat u okviru TI BiH zbog 7 godina aktivne djelatnosti.

ALAC ima dve kancelarije od kojih je glavna u Banja Luci, a izdvojena je u Sarajevu.

Podizanje svijesti omladine u borbi protiv korupcije


ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom