Glavni cilj ovog projekat je mobilisati građane da više učestvuju u borbi protiv korupcije na neki od sljedećih načina:

 • Učiniti informacije o pravima građana razumljivim i lako dostupnima javnosti.
 • Omogućiti građanima besplatnu pravnu pomoć, posebno u dijelu koji se odnosi na podnošenje prigovora u slučaju zloupotrebe javnih sredstava, ili u situacijama kada su građani žrtve korupcije.
 • Omogućiti građanima da preduzmu konkretne radnje u borbi protiv korupcije kampanjama za podizanje građanske svjesti. Kapmanja će uključivati izradu letaka i priručnika za građane kojiima će se dati praktične informacije i savjeti o mnogobrojnim pitanjima.
 • Kontinuirani dijalog sa javnim institucijama kako bi se podržao sistem odgovarajućih mehanizama za podnošenje građanskih prijava.
 • Promocija rezultata  u sredstvima javnog informisanja.
 • Informisati građane BiH o implikacijama korupcije i nedostatku transparentnosti u radu javnih tijela, posebno onih koji se relevantni za njih i odnose se na njihov region.
 • Stimulisati širu javnu diskusiju o značaju antikorupcije i identifikovanju problemskih područja kroz detaljan monitoring antikorupcijske reforme i privatizacionh procesa.

 

Projekat (Pravna pomoć i zagovaranje) ima četri glavne komponentne:

 • Besplatna info linija: Žrtve korupcije putem ove linije primaju inicijalne savjete o njihovim pravima.
 • Pravni Savjeti: Pomaganje građanima u forumulisanju, razradi i podnošenju prijava i prigovora uz pomoć pravnih savjetnika zaposlenim u pravnom centru.
 • Zagovaranje: Na osnovu slučajeva prijavljenih našem pravnom centru, zagovaračkim aktivnostima se radi na podizanju svjesti o oblastima i institucijama na koje se odnosi najveći broj prijava, a posebna pažnja se pridaje specifičnim institucionalnim i pravnim slabostima i davanju preporuka.
 • Izgradnja kapaciteta: Podrška data javnim institucijama kako bi osnažili svoje kapacitete u obradi prigovora.