Podrška inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH

Trajanje projekta: 01.03.2017 - 01.03.2018

Budžet projekta: 65.010,00 USD
Donator: Fond otvoreno društvo BiH

Opšti cilj projekta je osigurati zajedničko djelovanje vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini u procesu izgradnje otvorene vlasti kroz promociju proaktivne transparentnosti u radu javnih institucija i jačanje njihovih kapaciteta.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijediti saradnju OCD i vladinih institucija kroz proces edukacija i savjetovanja u oblasti otvorene vlasti i proaktivne transparentnosti;
  • Unaprijediti saradnju OCD i vladinih institucija kroz proces savjetovanja kako bi svi nivou vlasti uzeli učešće u ispunjenju OGP inicijativom preuzetih obaveza (izrada prvih akcionih planova);
  • Mobilizirati/podržati/osnažiti OCD-ove kroz širenje neformalne grupe organizacija civilnog društva/ključnih OCD-ova koje su već aktivne u pojedinim oblastima relevantnim za OGP kako bi se  kontinuirano promovisali principi i standardi OGP platforme.

 

Projektne aktivnosti:

Planirane aktivnosti na realizaciji postavljenog cilja odvijat će se u dvije međusobno povezane komponente:

  1. Podrška OGP inicijativi kroz edukaciju nižih nivoa vlasti u BiH
  2. Zagovaračke aktivnosti i promocija principa OGP u BiH
  3. Istraživačko-analitičke aktivnosti u okviru kojih će biti sačinjeno 3 policy analize (policy memoranduma ili policy briefova) i monitoring antikorupcijske strategije sa fokusom na identificirane prioritete relevantne za OGP

 

Očekivani rezultati:

  1. Povećan angažman organizacija civilnog društva u BiH na unapređenju transparentnosti i odgovornosti rada tijela javne vlasti/Prošireno neformalno partnerstvo ključnih OCD-ova s ciljem podrške i promocije Partnerstva na svim nivoima vlasti;
  2. Povećano znanje i izgrađeni kapaciteti o mehanizmima i oblicima komunikacije sa svim zainteresovanim stranama i građanima s ciljem otvaranja vlasti, a time i povećana odgovornosti i transparentnosti u radu javnih institucija;
  3. Zainteresovane strane i građani obaviješteni o rezultatima projekta i ispunjenosti osnovnih standarda transparentnosti u radu institucija koje su prošle obuke.
  4. Savjetodavno vijeće BiH uspješno iskoordiniralo proces prireme akcionih planova vlada i Vijeća ministra BiH.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom