Interaktivna mapa korupcije

Trajanje projekta: April 2017 - September 2018

Ukupna vrijednost projekta: 68.095 USD

Cilj projekta je izrada interaktivne prezentacije statističkih podataka pravosuđa o procesuiranju krivičnih djela korupcije kako bi se podaci učinili lako dostupnim i olakšali analizu i praćenje procesuiranja korupcije, kako za medije i nevladine organizacije, tako i za pravosudnu zajednicu, donatore i građane u cjelini.

Posebna pažnja tokom implementacije projekta će biti posvećena jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, medija i novinara da koriste interaktivnu mapu i unaprijede izvještavanje o procesuiranju krivičnih djela korupcije u BiH.

Konkretni ciljevi:

  • Poboljšanje prezentacije i razumjevanja sudskih podataka o procesuiranju korupcije kroz razvoj interaktivne mape.
  • Jačanje kapaciteta medija i nevladinih organizacija da koriste interaktivnu mapu i unaprijede vlastite analize podataka o procesuiranju krivičnih djela korupcije.

 

Projektne aktivnosti će biti izvedene u tri faze:

Prva faza – izrada internet stranice sa statističkim podacima o procesuiranju korupcije od 2012. godine nadalje pred svim sudovima i tužilaštvima u BiH. Podaci koji se koriste su podaci procesuiranja korupcije, koji se dobijaju od Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Ključni parametri koji će biti uključeni u interaktivnu kartu definisaće se u dogovoru s VSTV-om i biće podložni promjenama zavisno o eventualnim promjenama u upravljanju predmetima VSTV tokom provedbe projekta. Osim interaktivne prezentacije podataka izradiće se dvije analize u kojima će se analizirati glavni trendovi i podaci o precesuiranju korupcije. Nakon završetka interaktivne mape službeno će se predstaviti na konferenciji za novinare i promovisaće se na 5 glavnih internet portala.

Druga faza – izrada priručnika za analizu sudskih podataka i za korištenje interktivne mape kao i objavljivanje na internet stranici kako bi podržali novinare i nevladine organizacije u provođenju vlastitih analiza.

Treća faza – organizacija dva jednodnevna treninga za medije i nevladine organizacije o korištenju interaktivne internet platforme i analiziranju sudskih podataka. Treninzi će biti organizovani u Sarajevu i Banja Luci nakon izrade interaktivne mape i priručnika.

ANONIMNO PRIJAVI
KORUPCIJU U
VISOKOM OBRAZOVANJU

Pozivom na broj

0800 - 55555

ili Online prijavom